Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania

Regulamin S.cool Agency Aleksandra Tyszkiewicz („Regulamin”) obowiązuje w stosunku do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.ladyskulla.com. Oferta skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych. Partnerem umownym w przypadku wszystkich zamówień jest S.cool Agency Aleksandra Tyszkiewicz z siedzibą ul. Piotra Pandzy 17/1, 45-552 Opole,  NIP:  7542723224. Zastosowanie ma zawsze wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Dostawy są możliwe na terenie Europy. Umowa zawierana w języku polskim i angielskim. W przypadku dostaw do innych krajów, należy skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia kosztów dostawy, które są różne w zależności od kraju i firmy transportowej.

2. Zawarcie umowy

Prezentacja artykułów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty ze strony S.cool Agency Aleksandra Tyszkiewicz. Jest jedynie zaproszeniem do złożenia zamówienia.. Artykuły są sprzedawane w ilościach typowych dla zamówień indywidualnych i użytku domowego lub w maksymalnej ilości podanej na stronie danego Artykułu.

Jeżeli klient kliknie przycisk „Zamów”, złoży wiążące zamówienie na artykuły znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia wyśle potwierdzenie drogą mailową. To nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie zaakceptuje zamówienie klienta lub zrealizuje dostawę w odpowiednim zakresie. Przechowujemy tekst umowy kupna-sprzedaży (treść zamówienia oraz tego Regulaminu) i wysyłamy go do klienta na żądanie. S.cool Agency Aleksandra Tyszkiewicz pozostaje właścicielem towarów do czasu zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości.

3. Ceny i koszty wysyłki

Obowiązują ceny podane w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia. Ceny zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Do cen nie doliczane są koszty wysyłki. Doliczane są inne ewentualne opłaty związane z poszczególnymi metodami płatności (np. dodatkowa opłata za płatność za pobraniem). Koszty wysyłki i inne dodatkowe opłaty są podane w na stronie.

4. Warunki płatności

Zastrzegamy sobie prawo do tego, by niektóre metody płatności nie były dostepne w przypadku poszczególnych zamówień. Jeżeli dla danej transakcji pieniężnej zostaną naliczone dodatkowe opłaty, klient będzie musiał je ponieść.

W przypadku płatności z góry przelewem bankowym, klient otrzyma od nas prośbę o dokonanie zapłaty. Należną kwotę nalezy przelać na wskazane konto w terminie 7 dni (termin płatności). Zamówienie zostanie dostarczone po otrzymaniu przelewu od klienta. Jeżeli kwota nie zostanie przelana w terminie płatności, nie będziemy w stanie zarezerwować towaru dla danego klienta.

5. Dostawa i termin dostawy

Termin dostawy do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.

6. Odpowiedzialność

S.cool Agency Aleksandra ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność produktów z zamówieniem w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

S.cool Agency Aleksandra Tyszkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktów przez Klienta.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotów

Klient może wycofać zamówienie zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy zamówienia, bez podania przyczyny

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się od dnia, w którym klient lub upoważniona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, odebrała dostawę towarów lub, Aby zrealizować swoje prawo do odstąpienia od umowy, klient musi się z nami skontaktować: tel 696 506 837 lub aleksandra@scoolagency.pl i poinformować nas w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. za pośrednictwem pisma wysłanego: pocztą lub e-mailem). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że klient wyśle powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od klienta wpłaty, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez niego innej formy dostawy niż standardowa, najtańsza dostawa, którą oferujemy), najpóźniej w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot wpłaconej kwoty wykonywany jest przy pomocy tej samej metody płatności, której użył klient przy pierwotnej transakcji, chyba że z klientem uzgodniona została w sposób jednoznaczny inna metoda.

Możemy odmówić dokonania zwrotu wpłaconej kwoty dopóki nie otrzymamy zwrotu towarów lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Klient jest zobowiązany zwrócić towar bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego terminu.

Jeżeli klient chce dokonać zwrotu otrzymanego uszkodzonego/wadliwego towaru, opłaca koszty przesyłki zwrotnej do S.cool Agncy. Jeżeli zwrot jest uzasadniony (np. uszkodzony artykuł, błąd w dostawie), koszty przesyłki zwrotnej są refundowane.

W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrócimy Ci koszty wysyłki. Jeżeli koszt wysyłki zwrotu ma być zwrócony, użyj standardowej metody dostawy. Koszty usług dodatkowych, takich, jak: ubezpieczenie, deklaracja wartości, ekspres itp. nie są refundowane.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Klient, który chce złożyć reklamację, powinien poinformować o tym sklep online za pomocą jednego z dostępnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon, formularz kontaktowy lub czat. Klient powinien podać swoje dane, numer zamówienia, opis wady towaru i żądanie dotyczące sposobu rozwiązania reklamacji (np. wymiana, naprawa, zwrot pieniędzy).

Sklep online powinien potwierdzić otrzymanie reklamacji i przekazać klientowi informację o sposobie i terminie jej rozpatrzenia. Sklep online powinien również poinformować klienta o ewentualnych dodatkowych dokumentach lub informacjach, które są potrzebne do rozpatrzenia reklamacji (np. dowód zakupu, zdjęcia wady, numer gwarancji).

Sklep online powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli sklep online nie jest w stanie rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, powinien poinformować o tym klienta i podać przyczynę opóźnienia oraz nowy termin rozpatrzenia reklamacji. Sklep online powinien ustosunkować się do żądania klienta i poinformować go o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą tego samego kanału komunikacji, którym została złożona reklamacja.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, sklep online powinien zrealizować żądanie klienta w sposób i terminie uzgodnionym z nim. Sklep online powinien również pokryć koszty związane z reklamacją, takie jak koszty wysyłki, naprawy lub wymiany towaru. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, sklep online powinien uzasadnić swoją decyzję i wskazać klientowi możliwości odwołania się od niej, np. skorzystania z mediacji, arbitrażu lub sądu.

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie zawarte zgodnie z nim umowy kupna podlegają prawu polskiemu bez względu na Konwencję ONZ o umowach w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli klient, jako prywatny konsument końcowy, nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, właściwą jurysdykcją do rozstrzygania sporów jest jurysdykcja naszej siedziby.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.